S.N. Title Submitted By Published Date
1. कार्य क्षेत्रगत शर्त (TOR) Deoc 2022-04-20 View Notice
2. सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना । Deoc 2022-04-20 View Notice
3. Letter of Intent सहकारी विभाग 2022-04-12 View Notice
4. राष्ट्रिय सहकारी दिवसको शुभकामना सन्देश । DEOC 2022-04-03 View Notice
5. Answer to Queries raised On NCB No.: DEoC/NCB/2078/79/01, Clarification in Technical Specifications in Bid Document सहकारी विभाग 2022-03-31 View Notice
6. An Invitation for a Pre-Bid Meeting सहकारी विभाग 2022-03-16 View Notice
7. लेख - रचनाका लागि अनुरोध गरिएको सम्बन्धमा । Deoc 2022-03-14 View Notice
8. Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery, and Installation of Server, Firewall, Storage Area Network-SAN Storage and Network Switch सहकारी विभाग 2022-03-06 View Notice
9. सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना । Deoc 2022-02-25 View Notice
10. सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी एकिकृत निर्देशन सम्बन्धमा । Deoc 2022-02-18 View Notice
11. सहकारी विभागद्धारा सहकारी संघ / संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन । Deoc 2022-02-13 View Notice
12. जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र नीति कार्यविधिको सफ्टकपि उपलब्ध गराईदिने बारे । Deoc 2021-12-21 View Notice
13. सूचना तथा सन्देशहरु Deoc 2021-09-29 View Notice
14. साधारण सभा सम्बन्धी सूचना । Deoc 2021-09-24 View Notice
15. प्रेदेश तथा स्थानीय तहका सहकारी स‌घसस्थाहरुकाे तथ्याङ्क सङ्कलन प्रयाेजनार्थ प्रयाेग गरिने फारामकाे ढाँचा । Deoc 2021-09-22 View Notice
16. सहकारी संघसंस्थाका लागि मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरु DEOC 2021-08-17 View Notice
17. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ऐन नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७८ बैशाख १ देखि २०७८ असार मसान्त सम्म सहकारी विभागबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वतः प्रकाशन (जानकारी) Deoc 2021-07-28 View Notice
18. काेभिड-१९ काे दाश्राे लहरमा सेवा प्रवाह सम्वन्धमा । Deoc 2021-05-12 View Notice
19. सूचना Deoc 2021-04-30 View Notice
20. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ऐन नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७७ माघ १ देखि २०७७ चैत मसान्तसम्म सहकारी विभागबाट सम्पादिन मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वत : प्रकाशन (जानकारी) Deoc 2021-04-26 View Notice
21. सूचना Deoc 2021-04-26 View Notice
22. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७७ कात्तिक १ देखि २०७७ पौष मसान्तसम्म सहकारी विभागबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वतः प्रकाशन (जानकारी) deoc 2021-01-22 View Notice
23. एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CoPoMIS) मा विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धमा । deoc 2021-01-22 View Notice
24. सहकारी संघहरुले पेश गरेका कार्यक्रम संचालन प्रस्ताव स्वीकृत बारेको सूचना सहकारी विभाग 2021-01-10 View Notice
25. go AML System लागु गर्ने र देहाय बमोजिमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग 2021-01-08 View Notice
26. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सहकारी विभाग 2020-12-28 View Notice
27. परामर्श सेवाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सहकारी विभाग 2020-12-06 View Notice
28. सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्बन्धी सूचना Admin 2020-11-03 View Notice
29. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Admin 2020-11-01 View Notice
30. सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी विभागको सूचना Admin 2020-11-01 View Notice
31. सहकारी संघहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको विस्तृत सूचना Admin 2020-10-19 View Notice
32. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशन बमोजिम गर्ने,गराउने सम्बन्धमा सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सहकारी विभागको सूचना सहकारी विभाग 2020-10-16 View Notice
33. Request for Expression of Interest Department of Co-operatives 2020-08-14 View Notice
34. सहकारी विभागको २०७७ वैशाख १ गते देखि अषाढ मसान्त सम्मको संक्षिप्त (जानकारी) कार्य विवरण deoc 2020-07-29 View Notice
35. सहकारी संस्थाको विवरण Admin 2020-07-05 View Notice
36. दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको जानकारी सम्बन्धमा । DEOC 2020-03-04 View Notice
37. आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको बारे । Deoc 2020-02-14 View Notice
38. परामर्श सेवा स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । सहकारी बिभाग 2020-01-22 View Notice
39. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । DEOC 2020-01-23 View Notice
40. संचार सहकारी सङ्घसंस्थाहरुलाई कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना सहकारी विभाग - View Notice
41. विभागवाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यान्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग - View Notice
42. समपत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विभागवाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग 2020-01-06 View Notice
43. सहकारी सङ्घहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना सहकारी विभाग 2019-10-22 View Notice
44. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना DEOC 2019-09-02 View Notice
45. Standard Expression of Interest (EOI) Document for Shortlisting of Consultants and Consulting Services DEOC 2019-08-26 View Notice
46. सहकारी सङ्घहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना DEOC 2019-08-21 View Notice
47. आशयपत्र (Expression of Interest) माग गरिएको सूचना.. DEOC 2019-08-21 View Notice
48. सहकारी संस्थाको विवरण पठाउने सम्वन्धी Format DEOC 2019-08-21 View Notice
49. सहकारी सङ्घसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना DEOC 2019-08-18 View Notice
50. सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति DEOC 2019-08-02 View Notice
51. सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालना सम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७५ DEOC 2019-07-31 View Notice
52. दोहोरो सदस्यता लिएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
53. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गरेका बहुउद्देश्यीय तथा अन्य विषयगत सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
54. सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं मा कम्प्यूटर इन्जिनियर आवश्यकता DEOC 2019-08-08 View Notice
55. साधारण सभाको निर्णयबमोजिम गर्ने सम्बन्धमा सहकारी संस्थाहरूलाई सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
56. श्रमिक सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई पुनः आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
57. सहकारी संस्थाहरूलाई व्याज पुँजीकरण नगर्ने सम्बन्धमा सहकारी विभागको सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
58. सहकारी संस्थाले अङ्कित मूल्यमा मात्र सेयर विक्री गर्नुपर्ने विषयको सहकारी विभागको सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
59. श्रमिक सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई पुनः आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना सहकारी विभाग 2019-05-06 View Notice
60. निर्देशनको व्यवस्था कार्यान्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2019-03-06 View Notice
61. आयोजना प्रस्तावहरू स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2019-03-01 View Notice
62. आशयपत्र माग गरिएको सूचना DEOC 2019-03-01 View Notice
63. निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2018-12-27 View Notice
64. प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2018-12-27 View Notice
65. कोपोमिस (COPOMIS) प्रयोगसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सहकारी विभाग 2018-12-20 View Notice
66. सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) कार्यान्वयन सम्बन्धमा सहकारी विभाग 2018-12-18 View Notice
67. नियमन सम्बन्धी सहकारी विभागको सूचना सहकारी विभाग 2018-11-25 View Notice
68. COPOMIS प्रयोगकर्ता पुस्तिका (COPOMIS User Manual) सहकारी विभाग 2018-11-28 View Notice
Website Views:
Web Counter