क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. परिपत्र सम्बन्धमा । DEOC २०२०-०३-२९ सूचना हेर्नुहोस्
२. सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ पठाएको सम्बन्धमा सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
३. साझा (सहकारी) संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋणको विवरण सम्बन्धमा सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
४. सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
५. सहकारी अभिलेख हस्तान्तरण सम्बन्धमा सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
६. विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग २०१९-१२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
७. परिपत्र सम्बन्धमा । DEOC २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
Website Views:
Web Counter