क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. परिपत्र सम्बन्धमा सहकारि बिभाग २०२०-०९-०६ सूचना हेर्नुहोस्
२. सहकारी संस्थाका लागि मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरु deoc २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३. परिपत्र सम्बन्धमा । Deoc २०२०-०६-१९ सूचना हेर्नुहोस्
४. परिपत्र सम्बन्धमा । DEOC २०२०-०३-२९ सूचना हेर्नुहोस्
५. सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ पठाएको सम्बन्धमा सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
६. साझा (सहकारी) संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋणको विवरण सम्बन्धमा सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
७. सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
८. सहकारी अभिलेख हस्तान्तरण सम्बन्धमा सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
९. विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग २०१९-१२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१०. परिपत्र सम्बन्धमा । DEOC २०१९-०९-१९ सूचना हेर्नुहोस्
Website Views:
Web Counter