S.N. Title Submitted By Published Date
1. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ऐन नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पुष मसान्त सम्म सहकारी विभागबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वतः प्रकाशन (जानकारी) सहकारी विभाग 2023-01-29 View Notice
2. सहकारी संधसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी पत्रिकमा प्रकाशित पुनः सूचना सहकारी विभाग 2023-01-23 View Notice
3. सहकारी संधसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी विस्तृत दोस्रो सूचना सहकारी विभाग 2023-01-23 View Notice
4. सहकारी संघ संस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सहकारी विभाग 2022-12-19 View Notice
5. सहकारी संधसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना सहकारी विभाग 2022-12-19 View Notice
6. सहकारी संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्याविधि, २०७९ सहकारी विभाग 2022-12-17 View Notice
7. प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना सहकारी विभाग 2022-12-12 View Notice
8. Update, Up-gradation, Maintenance and Support for Cooperative and Poverty related Management Information System (COPOMIS) सहकारी विभाग 2022-09-27 View Notice
9. सहकारी संघ संस्थाको एकिकरण सम्बन्धमा सहकारी विभाग 2022-09-05 View Notice
10. साधारण सभा संचालन सम्बन्धमा सहकारी विभागको मार्गदर्शन सहकारी विभाग 2022-08-25 View Notice
11. सहकारी विभागको निर्देशन सहकारी विभाग 2022-08-16 View Notice
12. पुराना साझा (सहकारी) संघ/संस्थामा रेको ऋृण तथा रोक्का जग्गाको विवरण पठाउने म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सहकारी विभाग 2022-08-04 View Notice
13. पुराना साझा (सहकारी) संघ/संस्थामा रेको ऋृण तथा रोक्का जग्गाको विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सहकारी विभाग 2022-06-29 View Notice
14. COPOMIS मा सहकारीको सूचना अभिलेखीकरण गरेका संस्थाहरुको करचुक्ता सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2022-06-15 View Notice
15. कोपोमिसमा सहकारीको तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने गराउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2022-06-15 View Notice
16. कोपोमिसमा सहकारी संस्थाको समष्टिगत विवरण भराउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2022-06-15 View Notice
17. सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवर्धनको लागि एकिकृत निर्देशन, २०७९ कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिने बारे । सहकारी विभाग 2022-05-27 View Notice
18. सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवर्धनको लागि एकिकृत निर्देशन, २०७९ जारी गरिएको सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2022-05-26 View Notice
19. कोपोमिस प्रणालीमा सहकारी संघ/संस्थाहरुले वार्षिक रुपमा अनिवार्य प्रविष्टी गर्नुपर्ने समष्टिगत विवरण भर्ने तरिका । सहकारी विभाग 2022-05-25 View Notice
20. COPOMIS मा सहकारीको समष्टिगत विवरण भर्ने/भराउने कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिने बारे सहकारी विभाग 2022-05-25 View Notice
21. COPMIS मा सहकारीकाे समष्टिगत विवरण भर्ने /भराउने सम्बन्धमा । Deoc 2022-05-24 View Notice
22. कार्य क्षेत्रगत शर्त (TOR) Deoc 2022-04-20 View Notice
23. सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना । Deoc 2022-04-20 View Notice
24. Letter of Intent सहकारी विभाग 2022-04-12 View Notice
25. राष्ट्रिय सहकारी दिवसको शुभकामना सन्देश । DEOC 2022-04-03 View Notice
26. Answer to Queries raised On NCB No.: DEoC/NCB/2078/79/01, Clarification in Technical Specifications in Bid Document सहकारी विभाग 2022-03-31 View Notice
27. An Invitation for a Pre-Bid Meeting सहकारी विभाग 2022-03-16 View Notice
28. लेख - रचनाका लागि अनुरोध गरिएको सम्बन्धमा । Deoc 2022-03-14 View Notice
29. Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery, and Installation of Server, Firewall, Storage Area Network-SAN Storage and Network Switch सहकारी विभाग 2022-03-06 View Notice
30. सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना । Deoc 2022-02-25 View Notice
31. सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी एकिकृत निर्देशन सम्बन्धमा । Deoc 2022-02-18 View Notice
32. सहकारी विभागद्धारा सहकारी संघ / संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन । Deoc 2022-02-13 View Notice
33. जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र नीति कार्यविधिको सफ्टकपि उपलब्ध गराईदिने बारे । Deoc 2021-12-21 View Notice
34. सूचना तथा सन्देशहरु Deoc 2021-09-29 View Notice
35. साधारण सभा सम्बन्धी सूचना । Deoc 2021-09-24 View Notice
36. प्रेदेश तथा स्थानीय तहका सहकारी स‌घसस्थाहरुकाे तथ्याङ्क सङ्कलन प्रयाेजनार्थ प्रयाेग गरिने फारामकाे ढाँचा । Deoc 2021-09-22 View Notice
37. सहकारी संघसंस्थाका लागि मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरु DEOC 2021-08-17 View Notice
38. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ऐन नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७८ बैशाख १ देखि २०७८ असार मसान्त सम्म सहकारी विभागबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वतः प्रकाशन (जानकारी) Deoc 2021-07-28 View Notice
39. काेभिड-१९ काे दाश्राे लहरमा सेवा प्रवाह सम्वन्धमा । Deoc 2021-05-12 View Notice
40. सूचना Deoc 2021-04-30 View Notice
41. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ऐन नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७७ माघ १ देखि २०७७ चैत मसान्तसम्म सहकारी विभागबाट सम्पादिन मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वत : प्रकाशन (जानकारी) Deoc 2021-04-26 View Notice
42. सूचना Deoc 2021-04-26 View Notice
43. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७७ कात्तिक १ देखि २०७७ पौष मसान्तसम्म सहकारी विभागबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वतः प्रकाशन (जानकारी) deoc 2021-01-22 View Notice
44. एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CoPoMIS) मा विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धमा । deoc 2021-01-22 View Notice
45. सहकारी संघहरुले पेश गरेका कार्यक्रम संचालन प्रस्ताव स्वीकृत बारेको सूचना सहकारी विभाग 2021-01-10 View Notice
46. go AML System लागु गर्ने र देहाय बमोजिमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग 2021-01-08 View Notice
47. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सहकारी विभाग 2020-12-28 View Notice
48. परामर्श सेवाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सहकारी विभाग 2020-12-06 View Notice
49. सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्बन्धी सूचना Admin 2020-11-03 View Notice
50. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Admin 2020-11-01 View Notice
51. सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी विभागको सूचना Admin 2020-11-01 View Notice
52. सहकारी संघहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको विस्तृत सूचना Admin 2020-10-19 View Notice
53. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशन बमोजिम गर्ने,गराउने सम्बन्धमा सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सहकारी विभागको सूचना सहकारी विभाग 2020-10-16 View Notice
54. Request for Expression of Interest Department of Co-operatives 2020-08-14 View Notice
55. सहकारी विभागको २०७७ वैशाख १ गते देखि अषाढ मसान्त सम्मको संक्षिप्त (जानकारी) कार्य विवरण deoc 2020-07-29 View Notice
56. सहकारी संस्थाको विवरण Admin 2020-07-05 View Notice
57. दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको जानकारी सम्बन्धमा । DEOC 2020-03-04 View Notice
58. आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको बारे । Deoc 2020-02-14 View Notice
59. परामर्श सेवा स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । सहकारी बिभाग 2020-01-22 View Notice
60. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । DEOC 2020-01-23 View Notice
61. संचार सहकारी सङ्घसंस्थाहरुलाई कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना सहकारी विभाग - View Notice
62. विभागवाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यान्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग - View Notice
63. समपत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विभागवाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग 2020-01-06 View Notice
64. सहकारी सङ्घहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना सहकारी विभाग 2019-10-22 View Notice
65. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना DEOC 2019-09-02 View Notice
66. Standard Expression of Interest (EOI) Document for Shortlisting of Consultants and Consulting Services DEOC 2019-08-26 View Notice
67. सहकारी सङ्घहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना DEOC 2019-08-21 View Notice
68. आशयपत्र (Expression of Interest) माग गरिएको सूचना.. DEOC 2019-08-21 View Notice
69. सहकारी संस्थाको विवरण पठाउने सम्वन्धी Format DEOC 2019-08-21 View Notice
70. सहकारी सङ्घसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना DEOC 2019-08-18 View Notice
71. सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति DEOC 2019-08-02 View Notice
72. सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालना सम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७५ DEOC 2019-07-31 View Notice
73. दोहोरो सदस्यता लिएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
74. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गरेका बहुउद्देश्यीय तथा अन्य विषयगत सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
75. सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं मा कम्प्यूटर इन्जिनियर आवश्यकता DEOC 2019-08-08 View Notice
76. साधारण सभाको निर्णयबमोजिम गर्ने सम्बन्धमा सहकारी संस्थाहरूलाई सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
77. श्रमिक सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई पुनः आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
78. सहकारी संस्थाहरूलाई व्याज पुँजीकरण नगर्ने सम्बन्धमा सहकारी विभागको सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
79. सहकारी संस्थाले अङ्कित मूल्यमा मात्र सेयर विक्री गर्नुपर्ने विषयको सहकारी विभागको सूचना DEOC 2019-07-11 View Notice
80. श्रमिक सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई पुनः आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना सहकारी विभाग 2019-05-06 View Notice
81. निर्देशनको व्यवस्था कार्यान्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2019-03-06 View Notice
82. आयोजना प्रस्तावहरू स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2019-03-01 View Notice
83. आशयपत्र माग गरिएको सूचना DEOC 2019-03-01 View Notice
84. निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2018-12-27 View Notice
85. प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग 2018-12-27 View Notice
86. कोपोमिस (COPOMIS) प्रयोगसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सहकारी विभाग 2018-12-20 View Notice
87. सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) कार्यान्वयन सम्बन्धमा सहकारी विभाग 2018-12-18 View Notice
88. नियमन सम्बन्धी सहकारी विभागको सूचना सहकारी विभाग 2018-11-25 View Notice
89. COPOMIS प्रयोगकर्ता पुस्तिका (COPOMIS User Manual) सहकारी विभाग 2018-11-28 View Notice
Website Views:
Web Counter