S.N. Title Group Published Date
1. सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षणको लागि तयार गरिएको पाठ्यक्रम Updated 2079/08/20 Directions / Directives 2022-12-28 Download
2. सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Directions / Directives 2022-12-16 Download
3. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ Directions / Directives 2022-07-01 Download
4. सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संचालन कार्यविधि,२०७७ Directions / Directives 2021-01-18 Download
5. सहकारी एकीकरण तथा बिभाजन निर्देशिका Directions / Directives 2020-12-21 Download
6. बचतऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी सुपरिवेक्षण निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ Directions / Directives 2020-11-06 Download
7. सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ (AGM Procedure) with 1st amendment included Directions / Directives 2020-10-15 Download
8. सहकारी संस्था दर्ता दिघदर्शन २०७४ Directions / Directives - Download
9. सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ Directions / Directives - Download
10. सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ Directions / Directives 2019-12-03 Download
Website Views:
Web Counter